Del denne jobben

Ønsker du en tidsaktuell og spennende jobb innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i konsernstab?

 

Bane NOR forvalter kritisk infrastruktur som understøtter kritiske og grunnleggende nasjonale funksjoner. Vi har et samfunnsansvar i arbeidet med å verne mot - og å håndtere - hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og som setter liv og helse i fare. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap er integrert i ordinær virksomhets- og sikkerhetsstyring. Gjennom samhandling på tvers av fagmiljøer sikrer vi at vår tilnærming til samfunnssikkerhet og beredskap ivaretar behovet for forebygging, beredskap, krisehåndtering og gjenoppretting.  Bane NOR bidrar til trygg og robust jernbane som imøtekommer samfunnets forventning om transportsikkerhet, fremkommelighet og opprettholdelse av jernbanens transportevne.

 

I denne stillingen vil du arbeide med samfunnssikkerhet og beredskap på et overordnet og strategisk nivå i konsernet.  Dette arbeidet er aktualisert det siste året. Stillingen passer for deg som har engasjement og kompetanse innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Som rådgiver vil du bistå leder Samfunnssikkerhet i konsernstab Sikkerhet og kvalitet. På sikt har rollen et utviklingspotensiale for deg som ønsker en videre utvikling innen strategisk ledelse – innen samfunnssikkerhet og beredskap.

 

 

I din arbeidshverdag vil du få ansvar innenfor følgende områder:

 

 • Videreutvikle og formidle tydelige styrende krav til samfunnssikkerhet og beredskap, basert på gjeldende lovverk, samt interne og sektorvise krav og retningslinjer 
 • Sørge for gjennomføring av systematiske verifikasjoner mht. etterlevelse av styrende krav
 • Rapportere status og risk til øverste ledelse og til funksjonsledelse
 • Vurdere trusselbilde i sektoren, herunder motta, vurdere og videreformidle, trusselinformasjon og tiltak ved forhøyet trusselnivå
 • Tett samhandling med relevante fagmiljøer, som f.eks. Digital sikkerhet og Klimatilpasning
 • Halvårsrapportering til Samferdselsdepartementet på samfunnssikkerhet
 • Ivareta Bane NORs sektoransvar i «Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap», samt Bane NORs interesser i «Rådgivende forum for sivil transportberedskap»
 • Videreutvikle jernbanens bidrag i totalforsvaret - som transportressurs i krisesituasjoner, samt sørge for at Forsvarets behov tas hensyn til i planlegging og forvaltning av kritisk transportinfrastruktur
 • Forvalte vår funksjon i Sivilt beredskapssystem (SBS) og Jernbanens beredskapsplan (JBP)
 • Forvalte prosesser og system for sikkerhetsklarering og autorisasjoner iht. sikkerhetsloven
 • Utvikling og oppfølging av «Årlig øvelsesplan – beredskap» og bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av relevante øvelser.

 


 

Vi ser etter deg som har:

 

 • Høyere utdanning innen på universitet/høyskolenivå (master/bachelor samfunnssikkerhet), eller tilsvarende
 • Svært god rolleforståelse, herunder forståelse av stabsrollen som støtte for konsernsjefen, samt ansvar og rolle i sikkerhets- og kvalitetsledelse 
 • Kunnskap/erfaring om sikring av fysiske/digitale verdier og om beredskap og krisehåndtering
 • Inngående kjennskap til «Lov om nasjonal sikkerhet» (sikkerhetsloven), om «Forskrift om sikring på jernbane» (sikringsforskriften) og om «Forskrift om nasjonal beredskap»
 • Arbeide risikobasert, målrettet og systematisk og sørge for kontinuerlig forbedring gjennom læring fra analyser, uønskede hendelser og øvelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det vil bli satt krav til sikkerhetsklarering for stillingen.

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Personlige egenskaper vi tenker passer godt for rollen:

 

 

 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner
 • Du trives med å arbeide i team
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og verdiskapende løsninger 
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele i team/organisasjon
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner
 • Du liker å dele kunnskap, erfaringer og informasjon med resten av teamet.

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

 

 

Vi tilbyr

 

 

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog

 

 

Kontaktinformasjon

Rekrutterende leder: Otto Arne Breivik, Avdelingsleder Samfunnssikkerhet
✆ (+47) 93094600 | ✉ Otto.Arne.Breivik@banenor.no

 

Stillingskategori:  Sikkerhet og kvalitet
Sted: 

Oslo, NO, 0191

Ansettelsesform:  Fast ansatt
Antall stillinger:  1
Søknadsfrist:  10.04.2023

Sikkerhet- og kvalitetsfunksjonen (SK) i Bane NOR består av 120  fagfolk lokalisert over hele landet. SK i Bane NOR er en stabsfunksjon som gir faglige råd og støtte til linjen. Sentrale staber etablerer overordnede krav og føringer, mens operativt personell er allokert til baneområder og utbyggingsprosjekter. Kjerneoppgaver omfatter lederstøtte/rapportering, undersøkelse av hendelser, risikoanalyser, kontroll av etterlevelse, leverandøroppfølging og styrende dokumenter.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.